ผู้ค้าข้างถนนในแอฟริกาใต้มีบทบาทสำคัญ: สิทธิของพวกเขาจะได้รับการปกป้องอย่างไร

ผู้ค้าข้างถนนในแอฟริกาใต้มีบทบาทสำคัญ: สิทธิของพวกเขาจะได้รับการปกป้องอย่างไร

เศรษฐกิจนอกระบบของแอฟริกาใต้คิดเป็น 17%ของการจ้างงาน การค้าขายบนถนนนั้นใหญ่ที่สุด ผู้ค้าตามท้องถนนกระจายอยู่ตามมุมต่างๆของเมืองและเมืองต่างๆของประเทศ พวกเขาขายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย แม้ว่าพวกเขาจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต่ผู้ค้าตามท้องถนนยังคงถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่เทศบาล พวกเขาเผชิญกับการขับไล่อย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่อง การถูกยึดทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ การกระทำเหล่านี้บ่งบอกถึง

ที่กดขี่ระหว่างผู้ค้าข้างถนนและรัฐบาลท้องถิ่นในแอฟริกาใต้

การให้เหตุผลบ่อยครั้งคือการค้าขายตามท้องถนนนั้นไม่เป็นระเบียบ วุ่นวาย และก่อกวน ทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต้องบังคับย้ายและย้ายผู้ค้าตามท้องถนน

ประเด็น นี้ยุติลงต่อหน้าศาลของประเทศ รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญ คดีดังกล่าวรวมถึงการยึดสินค้าของผู้ค้าโดย มิชอบด้วยกฎหมาย การถอดผู้ค้าข้างถนนออกจากแผงลอยและการจับกุม แต่ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ให้เห็นความสามารถของบุคคลในการหารายได้และเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เราได้สำรวจประเด็นเหล่านี้ในงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการค้าขายตามท้องถนนและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในแอฟริกาใต้ เราพบว่าความสัมพันธ์ของความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ค้าริมถนนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้ก้าวหน้า เราโต้แย้งว่าภาคนอกระบบถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่หน่วยงานเทศบาล องค์กรชุมชน และชุมชนท้องถิ่นกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างการจ้างงาน มันเกี่ยวข้องกับการสร้างทรัพยากรในพื้นที่ท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทุน และสถาบัน

รัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้กำหนดให้เทศบาลต้องขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในท้องถิ่น อาณัติดังกล่าวมีรายละเอียดอยู่ใน สมุดปกขาวว่าด้วยการ ปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติระบบเทศบาล การทำเช่นนี้เป็นการบังคับบัญชาให้เทศบาลสร้างความสัมพันธ์ที่สามารถช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้อำนาจแก่เทศบาลในการใช้กฎหมายและวิธีการอื่นๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ธุรกิจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสามารถเติบโตได้

การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นจึงสามารถเป็นเครื่องมือในการอำนวย

ความสะดวกในการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น การสร้างงาน และการลดความยากจน และการค้าขายตามท้องถนนสามารถช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นการว่างงานที่เพิ่มขึ้นในแอฟริกาใต้

นอกจากนี้ การค้าขายตามท้องถนนยังถูกมองว่าเป็น“ตาข่ายนิรภัย”เพื่อป้องกันความยากจน

หลักการ สิทธิและหน้าที่

เราโต้แย้งว่าหลักการ คุณค่า สิทธิและหน้าที่ที่ฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับความก้าวหน้าของการค้าขายบนถนนในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

หลักการของลัทธิรัฐธรรมนูญ เช่น ระบุว่าอำนาจกำกับดูแล หน้าที่ และหน้าที่ของเทศบาลนั้นมาจากและถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญด้วย

ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือทั้งหมด เช่น ข้อบังคับที่เทศบาลใช้ในการควบคุมการซื้อขายตามท้องถนนจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ในทางปฏิบัติ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคนต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเสมอ

แต่การทบทวนการดำเนินการบางอย่างต่อผู้ค้าขายบนถนนนั้นขัดแย้งกับคุณค่า สิทธิ และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากคำตัดสินของศาลสูงและรัฐธรรมนูญหลายฉบับ

ลัทธิตามรัฐธรรมนูญเสนอว่าเจ้าหน้าที่ของเมืองต้องสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการบังคับใช้เครื่องมือกำกับดูแล เช่น ข้อบังคับหรือนโยบายเทศบาลกับสิทธิของผู้ค้าข้างถนน ซึ่งรวมถึงสิทธิในศักดิ์ศรี เสรีภาพในการค้าและการประกอบอาชีพ สิทธิในทรัพย์สิน ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลและศาล สิทธิเหล่านี้ล้วนเสริมด้วยหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความ เสมอภาค

ลัทธิรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของเมืองต้องแน่ใจว่าอำนาจและหน้าที่ของพวกเขาในการควบคุมภาคที่ไม่เป็นทางการนั้นสอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งรวมถึงความชอบด้วยกฎหมายและหลักนิติธรรม

เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่ามีข้อดีในการนำแนวทางกฎหมายรัฐธรรมนูญมาใช้ในการซื้อขายตามท้องถนน เข็มทิศตามรัฐธรรมนูญจะช่วยให้ภาคส่วนนี้เติบโตได้ ในทางกลับกันสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่น

สำหรับเจ้าหน้าที่ เข็มทิศตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดความประพฤติของเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ยังกำหนดว่าการพัฒนา การบังคับใช้ และการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายท้องถิ่นควรเป็นไปตามแนวทางที่มีมนุษยธรรมมากขึ้น โดยมีพื้นฐานมาจากคุณค่าของรัฐธรรมนูญ สิ่งนี้ต้องการการยกเครื่องกฎหมายและนโยบายท้องถิ่นที่เข้มงวดและใจแข็งซึ่งขาดแนวทางตามรัฐธรรมนูญที่มีมนุษยธรรม

ในมุมมองของเรา ผู้ค้าข้างถนนจะได้รับหลักประกันสิทธิตามรัฐธรรมนูญหลายประการ หากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการค้าขายและช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ในทางกลับกัน ผู้ค้าตามท้องถนนควรเคารพกฎหมายและนโยบายท้องถิ่นที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งสอดคล้องกับอำนาจปกครองของเทศบาล

เว็บสล็อตแท้